Wetten

Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg gelden wetten en regels die u als cliënt (en mij als psychotherapeut) houvast en bescherming bieden en waar u zich zo nodig op kunt beroepen.

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan de beroepscode die door mijn beroepsgroep is opgesteld. Daarnaast ben ik gebonden aan een aantal door de overheid opgestelde wetten, zoals de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Uitgebreide informatie vindt u hier. De belangrijkste punten licht ik hieronder kort toe:

Kwaliteitsstatuut

Alle GGZ-professionals zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. U vindt mijn kwaliteitsstatuut hier.

Privacyreglement

Het i.h.k.v. de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplichte privacyreglement vindt u hier.

Privacy-dossier

Standaard wordt op de factuur (die u zelf bij uw verzekeraar zal indienen) de diagnosegroep genoemd waaronder de gestelde hoofddiagnose waarop behandeling zich richt, valt. Indien u bezwaar heeft tegen het vermelden van die informatie, kan ik voor u een privacy-dossier aanmaken. U kunt middels een privacy-verklaring die wij samen zullen opstellen, dit aan uw verzekeraar kenbaar maken. De diagnosegroep wordt dan niet meer op de factuur van verleende zorg vermeld.

Bescherming persoonsgegevens

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Enkel in noodsituaties, als ik sterke vermoedens heb dat of uzelf of een ander gevaar loopt, mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Met uw toestemming mag ik in overleg gaan met andere hulpverleners, zoals uw huisarts of bijv. een vorige behandelaar. Uitgaande of inkomende informatie die u betreft zal ik steeds met u bespreken.

Vanuit de zorgverzekeringswet dien ik gegevens te registreren (in een beveiligd elektronisch dossier) die tot u persoonlijk herleidbaar zijn; de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verplicht mij u hierover te informeren. Ook word ik geacht declaratiegegevens aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); deze gegevens worden overigens gepseudonimiseerd. U heeft het recht hier bezwaar tegen te maken.

Dossierbeheer

Uw dossier bewaar ik in een elektronisch beveiligd online dossier via het programma OnlineDBC/ZorgGGZ van het bedrijf Axians. Indien gewenst, heeft u inzagerecht in uw dossier (met uitzondering van vertrouwelijke informatie van derden die met uw toestemming bij de behandeling betrokken zijn, en mijn persoonlijke werkaantekeningen). Ik ben bij wet verplicht uw dossier tot 20 jaar na afronding van de behandeling te bewaren. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen middels een schriftelijk verzoek.

Klachtenrecht

Indien sprake is van een klacht waar wij in goed onderling overleg geen oplossing voor hebben kunnen vinden, kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Voor meer informatie klik hier.